300
0 results

Slovenya - 2011

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Estonya - 2004

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Bhutan - 2002

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Bhutan - 1999

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Belarus - 1996

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Macaristan - 1995

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Bulgaristan - 1988

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Macaristan - 1977

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Belçika - 1972

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Macaristan - 1968

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k

Macaristan - 1952

Leylek
White Stork
Ciconia ciconia


1340 | A | y, g, k